Как да разработваме курсови работи, реферати и дипломни работи?

Основните препоръки за написване на отлични курсови работи могат да бъдат обобщени в следните:

Задължително е курсовите работи да започват с Въведение или Увод.  Обемът на увода е около 1 страница, но не повече.  В него трябва да е посочена:

- Актуалността и значимостта на  разглеждания проблем. Най-общо в началото на увода се дава отговор на въпроса "Защо е избрана точно тази тема на курсовата работа?” 

- Обект на изследването. Обектът е това което се изследва (явление, процес, организация, взаимоотношения, система и др.). На отделен ред точно и ясно се записва: "Обектът на изследването  или курсовия проект е ...”. 

- Предмет на изследването. Предметът е качество, свойство, характеристика на изследвания обект. Предметът на курсовия проект също трябва да бъде дефиниран ясно и недвусмислено. 

- Цел на курсовата или дипломната работа. Целта се посочва, като тя може да е само една. Целта трябва да е ясна. Ето защо е препоръчително да съдържа думи като: "да се докаже”, "да се оцени”, "да се аргументира” и т.н.  Целта посочена в увода на курсовите работи е отправната точка за рецензента при оценяването. На нейна основа се констатира доколко съдържанието на курсовата или дипломната работа е логична, последователна и правилно ориентирана.

- Задачи на курсовата или дипломната работа. Задачите са няколко на брой и следват изложението на дипломната работа. Те се записват една след друга на нов ред с номерация: 1), 2), 3) и т.н.  Те трябва да описват какво трябва да се направи в отделните точки на курсовите работи,  например – "да се представят теоретичните постановки по проблема на ...”, „да се анализира ...” и т.н. Препоръчително е решаването на всяка задача да се изследва с отделна точка от курсовата или дипломната работа.

- Използвана методика. Задължително за дипломните работи е описването на конкретните методи на анализ, използвани в дипломната работа – например метод на анкетното проучване, статистически методи за анализ, интервюта и т.н. Упоменава се използвания софтуер при анализа.

- Ограничения на дипломната работа. Тук се посочват тези аспекти, които няма да бъдат засегнати в дипломната работа и причините за това. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА КУРСОВИТЕ РАБОТИ

Изложението на курсовите работи трябва да съдържа често две или три  части – теоретична, аналитична и прескриптивна или изводи и препоръки. 

Теоретична част. В нея се разкриват теоретичните основи по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на авторите в областта. Прави се теоретичен преглед на литературата по темата и се изваждат основни определения по темата

Аналитична част. Това е основната част на повечето курсовите работи. Тя задължително има изследователски характер. В нея се анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни икономически и статистически модели.

Прескриптивна част. Съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА КУРСОВИТЕ РАБОТИ

В заключението накратко не повече от 1- 2 страници се обобщават основните резултати и препоръки в курсовите работи. Те могат да бъдат както с теоретична така и с практическа насоченост. Препоръчваме заключението да започва със "След направения анализ в курсовата работа могат да се направят следните изводи: ...” или "Резултатите от курсовата работа дават основанието да се обобщи: ...”. Изводите да се запишат последователно: 1), 2), 3) и т.н.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Изложението на курсовите работи обикновено може да включва мисли,  постановки, данни, взаимствани от други литературни източници от статии и публикации в интернет. Те могат да бъдат буквално цитирани или преразказани в курсовите работи. Във всички случаи е задължително посочването на оригиналния източник на същата страница, под линия. Номерът на цитата се поставя в началото или в края на мисълта, а при буквално цитиране – след кавичките на цитата. Номерирането на ци­татите в курсовите работи става с арабски числа (1, 2, 3 ...) последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой. Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.


За контакти:
Тел.:                                        Еmail:
0886/ 031 394                         kursovi.t@gmail.com

Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар