Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Фактори въздействащи върху международната търговия

Не всички стоки са предмет на международна търговия и в за­висимост от това, дали участват в трансграничния обмен или не, можем да ги разделим на международно търгуеми  и не-търгуеми стоки и услуги. Повечето селскосто­пански суровини, промишлени стоки, компоненти и резервни части попадат в групата на търгуемите стоки. Типични нетъргуеми стоки са недвижимите имоти, голяма част от услугите (медицински, обра­зователни, правни; ). В коя категория ще попадне една стока според курсови работи, зависи най-вече от транспортните разходи за нея и преч­ките пред търговията, поставени от правителствата, като мита и други ограничения. Транспортните разходи от своя страна зависят от теглото на стоката и нейния обем. Колкото по-нисък е делът на транспортните разходи в единичната цена на стоката, толкова по-лесно тя ще участва в международната търговия и обратно, стоките с високи транспортни разходи спрямо цената ще бъдат слабо- или не­търгуеми е доказано в изследване на курсови работи. Транспортните разходи оказват влияние върху международната търговия не само чрез цените на стоките, но и чрез географското разположение на отраслите. Отрасли, в които производственият процес води до намаляване на теглото и обемите на вложените суро­вини в готовия продукт, като металургична, химическа промишле­ност, дървообработване, обикновено са разположени в близост до залежите на природни ресурси, които ползват по подробно вижте в курсовата работа. При ресурсно ориен­тираните отрасли транспортните разходи определят до голяма сте­пен тяхното местоположение. В индустрии като автомобилостроене­то, при които крайните продукти са по-обемисти от влаганите ком­поненти - съответно имат по-високи транспортни разходи - про­изводството се разполага в близост до потребителите и затова гово­рим за потребителски ориентирани отрасли. http://kursovi.ucoz.com. Отрасли като електро­никата, при които транспортните разходи са незначителни спрямо цената на влаганите ресурси и крайните продукти, са високо мобил­ни и при тях локализацията на производствените процеси ще се оп­ределя от цената на труда и други фактори, различни от транспорта подробно в курсова работа. Географското положение на страните също оказва влияние върху участието им в международната търговия. За страни, които нямат излаз на море, отдалечени са от основните международни пазари и не разполагат с голям вътрешен пазар, се смята, че са в сравнително неизгодно положение (напр. страните от Централна Азия и Цент­рална Африка). И обратно както считат курсови работи, страните в близост до основните търгов­ски центрове или такива с голям вътрешен пазар са привлекателни за пазарно ориентирани отрасли и това може да формира част от техните предимства.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (14.11.2014) | Автор: курсова работа W
Views: 129 | Tags: курсова работа, дипломна работа, финанси, курсови, макро икономика | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar