Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА ВЛОГОВЕТЕ И ДЕПОЗИТИТЕ

Голямата банкова криза през 1996-1997 г. в нашата страна, за която вече стана дума, постави пред изпитание гражданите и фирмите, които държаха своите спестявания и временно свободни парични средства в търговските банки. Ето защо въпросът за гарантирането на тези парични средства е от особено важно значение. Законодателно този въпрос е решен със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г., последната промяна в който е през 2005 г." С този закон се уреждат създаването, функциите и дейността на фонда за гарантиране на влоговете в банките, условията, по които се пораждат задължения за изплащане на суми от фонда, и редът за

Според закона влог се наричат паричните средства по банкова сметка (не­зависимо от нейния вид), открита на името на едно или повече лица, или кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки парични средства или кредитни салда, които банката е длъжна да плати обратно25. От фонда се гарантират както влоговете в левове, така и влоговете във валута. Освен това фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 25 хил. лева26. В посочената сума обаче се включват и начислените лихви към датата на решението на БНБ27. Това е положителна промяна в гарантирането на влоговете, тъй като в предишния текст на закона се предвиждаше фондът да гарантира изплащането на суми по влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 15 хил. лева.

Фондът за гарантиране на влоговете не гарантира всички направени в банките влогове. От тях се изключват28:

-     лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в
отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага
към своите вложители;

-     лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от
гласовете в общото събрание на акционерите на банката;

-     членове на управителни и надзорни съвети, съответно на съвети на директори
на банки, на прокуристи и членове на органите за вътрешен контрол;

-     физически лица, които са съдружници в специализираните одиторски
предприятия, избрани или назначени по установения законодателен ред да
заверяват годишните счетоводни отчети на банките;

-     съпрузи и роднини по права и по съребрена линия до втора степен;

-     банките, когато влоговете са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

-     небанкови финансови институции;

-     застрахователи;

-     пенсионни и осигурителни фондове;

-     инвестиционни посредници, когато са направени от тяхно име и за тяхна
сметка;

-     държавата и държавни институции;

-     общини;

-     фондът за гарантиране на влоговете в банките.

Фондът за гарантиране на влоговете е създаден като юридическо лице със седалище гр. София и се ръководи от Управителен съвет29

Category: Курсови работи | Added by: kisok (22.05.2014)
Views: 122 | Tags: курсова работа, дипломна работа, банково дело, финанси, реферат, курсови работи, депозити | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar