Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Корпоративна репутация

Корпоративна репутация

Корпоративната репутация е резултат от имиджите на организацията, кои­то са си изградили за нея различните групи стейкхолдъри, въз основа на успеш­ните (или недотам успешните) комуникационни програми за организационна и корпоративна идентичност. Корпоративната репутация е обратната връзка, която служи за коректив на организационната идентичност и на различните курсови работи. Ефективните кому­никации с всички стейкхолдъри на компанията са от съществено значение за създаването и поддържането на положителна корпоративна репутация. Корпо­ративната култура има изключително важна роля в процеса на конструиране и поддържане на репутацията на компанията и на курсови работи. Когато значенията й са интернализирани от вътрешните стейкхолдъри и вследствие на това реализират органи­зационното си поведение в синхрон с тях, те ги проектират и спрямо външните стейкхолдъри на компанията и могат да им оказват влияние в процеса на формиране на позитивна репутация ина курсовите работи.

Репутацията на компанията е пряко свързана и със степента на идентифика­ция на членовете на организацията, която ще бъде значително по-висока, когато репутацията е позитивна. По този начин ще подпомага задържането на компе­тентните служители на компанията и ще повишава мотивацията им за реализира­не на корпоративната стратегия. Същевременно позитивната репутация превръ­ща компанията в привлекателна за висококвалифицирани специалисти, които да работят за нея, както и подпомага привързаността и лоялността на настоящите и бъдещите клиенти за курсови работи. Позитивната репутация привлича и сериозни инвеститори.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (31.08.2014) W
Views: 81 | Tags: бизнес план, реферат, курсова | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar