Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Нормално и умерено асиметрично разпределение в статистиката

Нормално разпределение, известно и като Гаус - Лаплас - Ляпуново разпределение, при което броят на случаите нараства постепенно, ус­поредно с нарастването на значенията на признака. Достига своя максимум при средното значение на признака, след което броят на случаите намалява. Кривата на разпределението има симетрична форма и наподобява камбана, чиито рамене плавно и асимптотично се приближават към абсцисната ос .

Нормалното разпределение в по-голяма степен се използва от природо-математическите науки: патохимия, физика, биология, за изучаване на технологични процеси и т.н. Силно ограничено е приложението му при из­следване на социални и икономически проблеми. често се прилага при изследователски курсови работи.  Типичен случай на нор­малното разпределение е близкото до него разпределение на млади хора на една и съща възраст по височина.

Нормалното разпределение има важни свойства, които са от голямо значение за извадковите изследвания в различните курсови работи.

Умерено асиметрично разпределение имат интервални вариацион­ни редове, при които натрупването на максимален брой случаи е при значе­ния на признака, които са по-малки или по-големи от средната му величина за целия статистически ред. Когато максимумът е при значения на признака по-малки от средната, то тогава кривата на разпределението е дясно изтеглена с полегато и разтеглено ляво рамо. В обратния случай, когато мак­симумът е при превишаващите средната величина значения на признака, разпределението е ляво изтеглена крива с полегато дясно рамо примери в курсови работи.

При умерено асимптотичното разпределение случайните причини не влияят равномерно върху минималните и максималните значения на при­знака, поради което се получават по-значителни отклонения от средното значение на признака.

Умерено асиметрично е разпределението на новородените деца по въз­раст на един от родителите; на сключените бракове по възраст на встъпва­щите в брак лица; на домакинствата по доход на човек от домакинствата и т.н.

 
Category: Курсови работи | Added by: kisok (14.11.2014) | Автор: курсови работи E W
Views: 85 | Tags: задачи, мениджмънт, бизнес план, курсови работи, управление, статистика | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar