Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Организационни структури

Организационни структури

 

Темата “организация” е една от централните теми в стратегическия мениджмънт на всяка корпорация. Класически тя се изучава в 2 насоки и се конкретизира в 2 части:

  1. изучаване на организационните структури;
  2. изучаване на процесната организация – органинзация на процесите.

В първия случай (първата част) тя се приема, съсредоточава и изразява като носеща конструкция, структурата на мениджмънта, т.е. обособени инстанции, екипи със специален и собствен статут и компетенции, които реализират стратегията, вземат и трансформират решения, извършват информационно осигуряване, осъществяват маркетингово управление във всичките му дименсии, контрол, управление на персонала, финансов мениджмънт и т.н.

Винаги във всяка една организация е в сила една управленска аксиома, валидна от 1962 г. и изказана от историка Алфред Чандлър Младши в неговия реферат и гласи, че:”Структурата следва стратегията.”(Structure follows Strategies), т.е. независимо от това какъв е предметът на  курсовата работа дейността организационното структурно изграждане организира стратегическото изграждане или организацията на стратегията и то прави възможно успешната реализация на тази стратегия. Нагледно за илюстрация организационната структура се представя чрез т.нар. “organic gram” или органиграма, която да представя йерархичната подреденост на различните управленски инстанции във времето и пространството повече на курсови работи.

Втората част – организация на процесите представя мениджмънта и съдържащите се в него функции в действие в една непрекъснатост и това предполага т.нар. “самоуправление” (self-management) в търсенето на оптимални параметри за функциониране. Поради процесната организация сферата на финансовите услуги много бързо еволюира под въздействието на вълните на глобализация; а също така и на индустриализация, т.е. отделните сделки и продукти са много високо стандартизирани. Те се създават и фукционират в модерни софтуерни програмни решения, които като практика редуцират разходите, но това налага и необходимостта от консултинг, който е трансмисия или свързващо звено между високостандартизираните продукти и конкретната висока клиентска потребност. Само при наличието на тези условия е възможно да се осъществува масово предлагане с индивидуална ориентация-адаптация, която в никакъв случай не става и не се осъществява по силата на старата максима:”Всичко за всеки”, а “Висока специализация, но адаптирана към клиентския сегмент”. Процесната организация (адаптация) е онази сфера, която съдържа, убещава успех на тоталната промяна с най-висок потенциал; процент на промяна (60-65%), т.е. усъвършенстването на мениджмънта започва от процесите, ключовите компетенции и рефлектира върху стратегията.

Съвсем естествено всяка организация застава пред важния въпрос:”Какъв е оптималният модел на нейната организационна структура?” Изборът на оптимален модел зависи от 3 групи фактори, които представляват т.нар.”рамка за оценка на структурното изграждане”, а те са представени в курсови работи:

  1. група фактори е комплексна – развитието на финансовия сектор. Развитието във финансовия сектор от една страна се характеризира с финансови иновации чрез създаване на иновационни продукти и иновационни стратегии за тяхното създаване и предлагане (E.g. деривативи – нач. на 80-те год. на ХХ в. С тяхна помощ успешно се отстраняват комплексните рискове от финансовите институции: базови лихви, депозити, ЦК на депо, фючърс – базисен актив, който се използва за погасяване на даден дълг).

Процесите в околната среда изискват и принуждават финансовите институции да поддържат мобилна малка организационна структура – да създава малки, гъвкави структурни единици по силата на един принцип от индустрията –“the small is beautiful”; залага се на малки и много функционални екипи. Това е принцип, който тотално импонира Lean Management-а. Представляват се от много функционални екипи, при които по определени начини осъщетвуват ключови сделки. Тромавите структури се заменят с мобилни структури (Cross Financial Teams), които в отделни случаи са включили различни мениджъри и експерти с различни профили – планови мениджъри, юристи, системни анализатори, логистици, финансови мениджъри, маркетингови мениджъри, мениджъри по човешките ресурси и т.н.

2) група фактори разгледани в курсови работи са – ориентация към клиента. Това е първият стълб на Lean Management-а – тотална ориентация към изисквания, очаквания и потребности на клиента. Създавене на плоска йерархия, т.е. елеминиране на междинните, повтарящи се процеси, оттам редукция на разходи и на повтарящия се излишен персонал; децентрализацията на компетенции, която става чрез интензивни, активни процеси по делегиране на компетенции отгоре-надолу (top-down).

Втората група фактори са т.нар.”фактори на успеха в съответния бизнес”.

  • На първо място, това са “твърдите” фактори на успеха (Value Based Management) и неговите измерения. Сред “твърдите” фактори е ценностно базираният мениджмънт.
  • На второ място, това е фокусирането върху найсъществените сделки и компетенции. Това са всички сделки и компетенции, които изграждат и създават стойностната верига на една корпорация и по този начин участват в процеса по създаване на добавена стойност.
  • На трето място, това е ефективното управление на ресурсите – използване и приложение на подходящи адкватни маркетингови инструменти. Ценрална ос в този смисъл във финансовата сфера е управлението на връзките с клиента (Costumer Relationship Management). Той се комбинира с други стратегически концепции – Care for Costumer, Total Quality Management, Retention Marketing – маркетинг на задържането на високорентабилни клиенти и изоставане на тези, които са решили да се интегрират в друга институция (Revolving Door System).
  • На четвърто място, инвестиции в персонала за обучение; в образованието, квалификация или инвестиции в развитието на персанала.
  1. група фактори са: дефинираните, преследвани и реализирани по-общи и по-частни стратегии. Глобалната стратегия се дезагрегира на по-частни стратегии (М.Портър), а те са:
Category: Курсови работи | Added by: kisok (30.09.2017) | Автор: Иванова E
Views: 12 | Tags: курсожи, задачи, казуси, проекти, есе, финанси, курсови работи, реферат, презентации | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar