Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Селски райони - проучване курсов проект

В процеса на присъединяването на страната ни към ЕС с особена острота се поставят проблемите на социално-икономическото разви­тие на селските райони - според направено иследване на курсова работа. Те притежават значителен природен, стопан­ски и културен потенциал, чието пълноценно използване може да има съществен принос за развитието им. В същото време в своето разви­тие тези райони изостават от урбанизираните. На територията им се проявяват множество проблеми - установени от бизнесстатистиката влошени демографски характерис­тики, ограничени възможности за трудова реализация и генериране на доходи, високо ниво на безработица, обезлюдяване на селата, силна зависимост от земеделието, по-слабо развитие на инфраструктурата и услугите и др.  Изследването на тези проблеми от курсови работи и откриването на пъ­тища за тяхното решаване са от съществено значение за цялостното им развитие. Селските райони се характеризират с разнообразни соб­ствени ресурси, както и цялостно развитие. Затова проблемите им също са многообразни. За тяхното преодоляване се изискват специ­фични за всеки район решения.

Развитието на селските райони зависи от правилното дефиниране на проблемите им, от целите и ефективно провежданата политиката за тяхното решаване. Те трябва да са съобразени с местните ресурси и оформилите се особености в развитието на конкретните селски райони.

Сериозен проблем в селските райони според курсови работи е високото ниво на продъл­жителната безработица. Средно тя е около три пъти по-висока в срав­нение с градските райони. Високата продължителна безработица се обяснява с липсата на възможности за работа в селските райони и с влошаващото се качество на работната сила.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (22.03.2015) | Автор: Селски райони - проучване курсов пр W
Views: 87 | Tags: курсови, туризъм, ЕС, статистика, дипломна работа, персонал, микроикономика, курсов проект, курсова | Рейтинг: 5.0/1
Total comments: 0
avatar