Туризъм
 

Изготвяме презентаци и курсови работи по екотуризъм и за различни туристически дестинаци!  

НОВО !!!!   Пишем дипломни и курсови работи на руски език!!!!

Защита на културното наследство - оценка на риска от пожар в сгради недвижими културни ценности

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Курсови по география на туризма за конкретна страна

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Видове хотели в международното хотелиерство – тематични хотели, подвижни хотели, нетрадиционни хотели

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв

Възможности за развитие на екотуризъм в Русенска област

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв

Културно-историческото наследство на България като предпоставка за развитие на културния туризъм

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Спецификата на къмпингите като вид заведения за пребиваване. Съвременни изменения в продукта на къмпингите в международното хотелиерство

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Маркетингова стратегия на семеен хотел Х

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на конкурентноспособността на хотел по южното черноморие

В курсовата работа е направен анализ на конкурентноспособността на предлаганите от хотела продукти и са предложени възможности за усъвършенстване на организацията на хотелиерската дейност, с цел повишаване конкурентноспособноста на хотелския комплекс

Обем 20 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на възможностите за развитие на винен туризъм в околностите на Мелник

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Държавна политика и планиране в сферата на туризма

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Маркетинг - стойност на продукта в туризма

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Сегментиране на пазара на хотел  Х

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Антропогенни фактори в туризма

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на туристически ресурси община Пловдив

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Туристическо пътуване с обща цена 

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Туристическо пътуване с цел религиозно поклонение

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Спецификата на къмпингите като вид заведения за пребиваване. Съвременни изменения в продукта на къмпингите в международното хотелиерство

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

География на туризма на  Египет

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Роля и значение на туризма в Египет анализ

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на туристическите ресурси в конкретно селище, регион, област

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ и тенденции в развитието на туризма в Габрово

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Иновационна и инвестиционна политика на туристическо предприятие

Курсова работа

Обем 15 стр                                                                                 Цена 39 лв.

Приходи, разходи и печалба на туристическата фирма МАРИНА СИТИ

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 35 лв.

Съвременни аспекти в обслужването и оборудването на хотел 

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Анализ на туристическия продукт на хотел „Лонгоз”

Дипломна работа. В първа глава е представена същността на туристическия продукт.  Във втора глава е направен анализ на хотел Лонгоз и предлаганите услуги в хотела. В трета глава са дадени насоки за подобряване на туристическия продукт на хотела.

Курсова работа

Обем 60 стр.                                                                                  Цена 230 лв.

Маркетингова стратегия на туристическа агенция "Юнитурс"

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на туристически продукт на хотел „Агалия”

Курсова работа. Курсовата съдържа 3 части, теория, анализ на материалнотехническата база на хотела, на броя посетили хотела гости през периода 2004-2007 и насоки за подобряване на предлагания хотелиерски продукт.

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на развитието на туризма през 19 в.

реферат

Обем 10 стр.                                                                                   Цена 25 лв.

Състояние на е-туризма в Интернет средата - възможности и предизвикателства пред българските туристически фирми

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Обекти на ЮНЕСКО в България

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Туризмът и нивото на цените.  Формиране на цени и видове цени в туризма

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Състоянието и развитието на винения туризъм в Хасковска област

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Развитие на алтернативни видове туризъм -анализ

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на туризма в Рило-Родопски район

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                 Цена 39 лв.

Средства и методи за проучване на клиентите в Пътническа агенция

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Паметници на културата същност, съхранение и опазване

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Проблеми и конфликти в туристическото развитие на северното Черноморие

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Стратегическо управление на туристическа агенция

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                   Цена 39 лв.

Анализ и тенденции в развитието на туризма в община Варна

Курсова работа. В курсовия проект е разгледано развитието на туризма в варненска община през последните години, брой раелизирани посещения, нощувки, развитие на МТБ, реализирани приходи от туризъм. В курсовата са представени насоки за развитие на туризма в община Варна.

Обем 15 стр.                                                                                   Цена 39 лв.

Състояние и анализ на туризма в България 

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                    Цена 39 лв.

Проблеми и конфликти в туристическото развитие на северното Черноморие

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                    Цена 39 лв.

Туризмът в Австрия

Реферат

Обем 10 стр.                                                                                   Цена 39 лв.

Хотелиерските вериги в България – видове, предимства, ползи недостатъци

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                 Цена 39 лв.

Фолклорният туризъм във Варна

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                 Цена 39 лв.

Здравен туризъм - възможности и перспективи

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                         Цена 39 лв.

Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                   Цена 39 лв.

Тенденции в развитието на селския туризъм в местност Батова

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                    Цена 39 лв.

Маркетинг бизнес план за стартиращ бутиков хотел

Курсова работа

Обем 25 стр.                                                                                     Цена 50 лв.

Особености на обслужването на гостите в хотелите Radisson

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                     Цена 35 лв.

Анализ и развитие на международния туризъм в България през периода 2012-2022 г.

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                       Цена 45 лв.

Предлагаме готови екскурзионни програми за северно и южно черноморие

Обем 15 стр.                                                                                       Цена 35 лв.

Анализ на състояние туризма в България през периода 2012 -2021 г.

Реферат.  Проектът съдържа 7 таблици, 4 графики, актуални данни.

Обем 15 стр.                                                                                       Цена 50 лв.

Пактика в хотел Х/ фронт офис и хотелско домакинство

Отчет

Обем 15 стр.                                                                                       Цена 40 лв.

На сайта можете да направите запитване за написване на индивидуални курсови работи, дипломни работи и реферати на руски език в областта на туризма. 


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 

  
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане