Микроикономика и макроикономика
 

Предлага се индивидуално решаване на тестове, казуси и задачи по микроикономика и макроикономика. В раздела са представени и готови разработени дипломни и курсови работи.

Решаваме тестове и задачи по микроикономика и макроикономика за ИУ - Варна, НБУ, МВБУ.  Решени тестове и задачи  по микроикономика за ИУ - Варна. Цена 100 лв

Ново! Решавамe online тестове и изпити по микро и макроикономика и икономика.   Решаваме online тестове по микроикономика и макроикономика, човешко действие в сайта на e-litera.com

Анализ на пазарната структура на икономически сектор енергетика

Казус

Обем 10 стр.                                                                                                 Цена 45 лв.

Анализ на икономическите възгледи на Франсоа Кене

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                                  Цена 35 лв.

Компоненти на БВП по метода на разходите. Относителен дял на потреблението на домакинствата в БВП за периода 1995-2019 г. 

Възможно е да се актуализира с нови данни

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                  Цена 55 лв.

Анализ на икономическата макросреда в България през периода 2010 - 2020 г.

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 60 лв.

Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на България)

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 55 лв.

Фрайбургската школа - теоретична основа на концепцията за социалната пазарна икономика.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Общ доход от домашното стопанство, средно на лице за периода 2005 - 2019 година

Курсова работа може да се актулизира според изследвания период

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 55 лв.

Платежен баланс - фактори и тенденции

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Анализ на стопанските колебания в България на базата на реалния БВП (1995-2017). Влияние на паричния съвет върху реалния растеж на икономиката.

Курсова работа. Курсовият проект може да се преработи с актуални данни за 2022 г. 

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Компоненти на БВП по метода на разходите, относителен дял на крайното потребление за периода 1996 – 2012 г.

Курсова работа Курсовата работа може да се преработи с актуални данни за 2022 г. 

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Относителен дял на разходите за културен отдих, свободно време и образование в общия разход на домакинствата по тримесечия

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Анализ и оценка на динамиката и структурата на доходите на домакинствата в България 1999-2019г.

Курсова работа Курсовият проект може да се преработи с актуални данни за 2022 г.

Обем 11 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Държавни /публични/ разходи - същност и видове

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                                                     Цена 40 лв.

Паричният съвет в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Методи за измерване на националния продукт

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

ТНК и глобализацията на световната икономика

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                   Цена 55 лв.

Същност и характеристика на несъвършенната конкуренция 

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Основни характеристики на заетостта в България през годините на прехода - анализ

Казус

Обем 13 стр.                                                                                                  Цена 45 лв.

Основни въпроси на икономиката и начини за решаването им от различни типове икономически системи

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                  Цена 45 лв.

Анализ и оценка на динамиката и структурата на заетостта в България 2000-2020 г.

Курсова работа Курсовата работа може да се актуализира с актуални данни за 2022. г.

Обем 13 стр.                                                                                                   Цена 55 лв.

Развитие на пазара на труда в България - анализ

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Микроикономика - основни положения и развитие. Значение и необходимост на микроикономиката за макроикономиката

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Съотношение между спестяванията и разполагаемия доход на домакинствата в България в периода 2000-2008 г. Изчисляване на пределната склонност към спестяване (MPS) и пределната склонност към потребление (MPC) по години. Курсовата работа може да се актуализира с данни за 2022 г.

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Измерване на индекса на цени на производител в България (PPI): методика и динамика 2000 - 2008 г. Курсовата работа може да се актуализира с данни за 2022 г

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Оценка на българския експорт в рамките на ЕС. (анализът обхваща периода 2000-2020 г.)

Магистърска теза

Обем 70 стр.                                                                                                   Цена 335 лв.

Управление на държавния дълг (анализът обхваща периода 2005-2016 г.)

Дипломна работа

Обем 65 стр.                                                                                                    Цена 120 лв.

Как бихте коментирали дейността на МВФ и Световната банка? Какви конкретни характеристики има тя за България?

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 35 лв.

Кои са факторите, които биха поддържали хроничен дефицит в платежния баланс?

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                                     Цена 39 лв.

Макроикономически теории и анализи. Безработица и инфлация. Разполагаем доход и потребление. Теории за търсенето на пари.

Курсова работа

Обем 7 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Особености на монетаризма спрямо кейнсианството

Казус

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 29 лв.

Особености на категорията "полезност" в етапите на развитие на маржинализма

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 29 лв.

Австрийска школа основни икономически теории

Реферат

Обем 14 стр.                                                                                                  Цена 39 лв.
Монетаризъм - количествена теория за парите

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                   Цена 39 лв.

Кейнсиански теории

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Теоретични основи на държавния бюджет

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.

 


 За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане