Логистика

Поръчки за изготвяне на индивидуални курсови работи по транспорт, спедиция, дистрибуция, логистика, превози и др.

Характеристика, особенности на франчайзинга и видово многообразие

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 35 лв.

Aнализ на управлението на складовото стопанство във  фармацефтична фирма 

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 35 лв.

Оценка на логистичното обслужване предлагано от фирма Шенкер ООД - гр. Варна

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                        Цена 35 лв.

Приложни аспекти на логистичния аутсорсинг  - ефект от използването на 3PL 

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Характерни особености на логистичните дейности в строителна фирма

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Анализ на инфраструктурата и дейността на ПЧМВ

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Логистика на горивата - особености

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Логистични проблеми на системата за разпределение на готова продукция в Солеекс - Фрукт ООД

Дипломна работа.  Дипломната работа включва теория, кратка история и предмет на дейност на фирмата, анализ на системата на разпределение на продукцията във фирмата, изводи за системата на разпределение на продукцията. В трета глава има насоки за оптимизация на системата за разпределение.

Дипломната работа може да се преработи в курсова работа.

Обем 15 стр.                                                                                                       Цена 160 лв.

Анализ на осъществяваните логистични дейности в търговска фирма

Има възможност да се преработи за друга фирма и в друг обем.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Логистичната система на "Кооперативна търговия" ООД Варна

Курсова работа. С възможност да се преработи за друга фирма.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Управление на дистрибуционните канали на Винимпекс

Дипломна работа. Дипломната работа включва теоретична част, анализ, в който е изведен емпиричен модел на дистрибуцията. В трета глава са предложени насоки за повишаване на ефективността на системата за дистрибуция. 13 фигури. 7 таблици.

Курсова работа

Обем 59 стр.                                                                                                         Цена 250 лв.

Анализ на конкурентоспособността на фирма „Атлантис” ООД 

Курсова работа. В курсовата работа са разгледани фактори на конкурентоспособностт, модели, представени са методиза определяне на конкурентни предимства на фирмата. Направен е анализ на конкурентната среда в която функционира фирмата. Курсовата включва анализ на фирмените конкуренти. В  трета част са предложени стратегии за подобряване конкурентоспособността на фирмата - маркетингови, финансови, логистични, в сферата на управлението на персонала.

Курсова работа

Обем 21 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Възможности за подобряване на логистичните операции в фирма

Дипломна работа. Дипломната работа включва теоритична част, в която са разгледани особеностите на логистиката. Във втора глава е направен анализ на логистичните дейности във фирмата свързани с закупуването на производствени ресурси, със съхранението, управлението и експедицията и реализацията на готова продукция. В трета глава са предложени насоки за усъвършенстване на логистичните дейности във фирмата.

Обем 84 стр.                                                                                                         Цена 180 лв.

Логистична верига на Kraft Foods — София 

 В курсовата е изследвана веригата за доставка, производство и пласмент във фирмата.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Особенности на логистичния процес в Солвей Соди - гр Девня

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                                          Цена 40 лв.

Логистичен анализ на дейности по закупуването на строителни материали в Кран ООД

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Логистични процеси при производство и дистрибуция на минерална вода 

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Системата за разпределение на продукция в "Кали - 98" ООД и насоки за оптимизацията й

Курсова работа. Курсовата включва теоретична част -  същност и задачи на  логистика на доставките.  Втора част анализ на система за доставките на продукцията, характеристика на посредниците. В трета част са представени насоките за подобряване на логистиката на доставките.

Обем 20 стр.                                                                                                                   Цена 39 лв.

Дистрибуционна система на производител на детски играчки 

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Видове дистрибуционни канали в София пласт АД 

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Методи за определяне на количеството складове в логистичната верига на фирма "Еко фрукт" ООД

Курсова работа. Теретична част включва основни характеристики на складовете, видове складови стопанства. Втора част кратко характеристика на фирмата, методи за определяне на необходимото количество складове.

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Маркетингови и логистични дейности във фирма за търговия на едро и дребно „Диалекс” ООД

Курсова работа. С възможност да се преработи за друга фирма и в друг обем.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Нови тенденции в развитието на логистиката в България

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Управление на транспорта по веригата на доставките

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Фирмена логистична система

Курсова работа. Курсовата включва кратка характеристика на логистиката и логистичните системи. Представен е модел на фирмена логистична система.

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Развитие на логистичните услуги в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Анализ на дейностите при складиране и обработване на стоките в логистичната система на фирма "Х" ООД

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Информационни, материални и финансови потоци в логистиката

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                                          Цена 39 лв.

Характеристика и модели за управление на пристанищата

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Специфични особености на дистрибуцията на индиструални продукти

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Основни елементи на пристанищата. Инфра-суперструктура

Курсова работа

Обем 9   стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Анализ на складовата дейност в предприятие Х

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Място на българският бизнес в международния пазар на аутсорсинговите услуги

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 39 лв.

Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.
 


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
   

 

 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане