Управление

Предлагат се следните готови курсови работи по мениджмънт, управление на човешките ресурси, фирмено управление, предприемачество,  и др.

Анализ на вътрешнофирмена среда на фирма за производство на дамско облекло

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                Цена 45 лв.

Възможности за изграждане подходяща ценностна система на туристическа агенция

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                Цена 40 лв.

Бизнес проект за откриване на кафене с детски кът 

Курсов проект

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 50 лв.

Състояние на корпоративното управление на търговска фирма Косер АД

Курсов проект

Обем 15 стр                                                                                  Цена 40 лв.

Анализ на процедурата за набор, подбор, назначаване и инструктиране на персонала в производствена фирма (на примера на фирма Х)

В курсовата работа са изведени основните слабости и трудности свързани с подбора и набора на персонала и са направени предложения за тяхното преодоляване

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Анализ на особенностите процеса на обучение на персонала в електроразпределително дружество

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 40 лв.

Анализ на вътрешните бизнес процеси в производствено предприятие

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 45 лв.

Анализ на качеството на труда във верига пицарии

Курсов проект

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 40 лв.

Система за пофесионална квалификация в сферата на социалните услуги

Обем 14 стр.                                                                                 Цена 35 лв.

Анализ на мениджърските роли

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                 Цена 40 лв.

Mотивацията - основен инструмент за управление на човешкото поведение

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Частичен одит на човешките ресурси на хотел

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 50 лв.

Проект за създаване на предприятие за производство на растителни масла

Бизнес план

Обем 25 стр                                                                                  Цена 60 лв.

Заплащане на служителите в държавната администрация

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                 Цена 55 лв.

Мотивацията в управлението - теория от Ейбрахам Маслоу

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Съвременни теории за лидерство

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                 Цена 40 лв.

Модели, описващи фирмената култура на предприятие

Казус

Обем 13 стр.                                                                                Цена 45 лв.

Особености на управленското общуване

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                Цена 42 лв.

Фирмена политика при управление и реализация на проекти

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                Цена 40 лв.

Анализ на заплащането на труда в строителна фирма (на примера на фирма Х)

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                Цена 40 лв.

Управленското въздействие в предприятията

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                               Цена 35 лв.

Одит на човешките ресурси на хотел 

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                              Цена 45 лв.

Проблемът за лидерството в мениджмънта. Курт Левин. Управленската матрица на Блейк и Моутън

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                              Цена 40 лв.

Лидерство. Ситуациони теории за лидерство

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                               Цена 40 лв.

Мисия и цели на стопанските структури

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                               Цена 40 лв.

Комуникации в организацията - същност, видове, стратегии за подобряване на междуличностните комуникаци

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                               Цена 45 лв.

Анализ на  управление на работната заплата в Спартак АД

Дипломна работа

Обем 70 стр.                                                                               Цена 285 лв.

Релацията ръководител-лидер в агенция за недвижими имоти

Дипломна работа

Обем 60 стр.                                                                               Цена 200 лв.

Анлиз на мотивацията на персонала в в фирма "Х"

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                              Цена 45 лв.

Фирмена политика при управление и реализация на проекти

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                              Цена 45 лв.

Организация на заплащане на труда в строителните фирми

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                              Цена 40 лв.

Анализ на нормиране и заплащане на труда в индустриална фирма

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                              Цена 45 лв.

Анализ на системата за управление на работна заплата в Дейзи ООД

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                              Цена 45 лв.

Организация на корпоративно управление

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                              Цена 40 лв.

Идентифициране и оценка на адаптивна организационна структура в предприятията

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                             Цена 40 лв.
Анализ на управление на човешките ресурси във фирма 

Дипломна  работа

Обем 72 стр.                                                                             Цена 225 лв.

Същност и общ модел на процеса на планиране. Мисия, цели, стратегии на организацията. Система от планове на организацията. 

Реферат

Обем 15 стр.                                                                               Цена 45 лв.

Анализ на фирмена култура в управлението на фирмата

Обем 15 стр.                                                                               Цена 45 лв.

Организационна структура за управление на предприятие - проектиране

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                               Цена 41 лв.

Същност и видове управленски решения. Подходи и методи за вземане и осъществяване на решения

Реферат

Обем 15 стр.                                                                               Цена 45 лв.

Група и групови процеси в организация. Комуникации. Конфликти

Казус

Обем 10 стр.                                                                                 Цена 40 лв.

Делегиране на правомощия - анализ

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Процесът на вземане на управленско решение и делегиране на пълномощия в публичната администрация

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 45 лв.

Функционално – структурен анализ на Централно митническо управление

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Функционално – структурен анализ на НАП

Курсов проект

Обем 11 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Анализ на електронно правителство

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Типове организационно-управленски структури -анализ

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 40 лв.

Човешки ресурси като обект на управлението - място, роля и основни характеристики на човешките ресурси в бизнесорганизациите

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Анализ на развитието на емиграцията в република България

Казус

Обем 15 стр.                                                                               Цена 40 лв.

Корпоративни връзки с обществеността, имидж и идентичност

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                               Цена 40 лв.

Съдържателни и процесни мотивационни теории. Теории и модели за лидерство - особенности

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                Цена 40 лв.

Група и групови процеси в организация. Комуникации. Конфликти

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                  Цена 18 лв.

Изследване на груповото поведение и възможност за управление на груповото поведение

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                Цена 35 лв.

Стил на ръководство

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                Цена 45 лв.

Бизнес план за създаване на мандра

Реферат

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 45 лв.

Бизнес план на производствена фирма Х

Дипломна работа

Обем 60 стр.                                                                                  Цена 260 лв.

Анализ на фирмена организационна структура на Дерби ООД

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Проект за създаване на цех

Казус

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Корпоративна култура и социална отговорност на фирма Дивас ООД

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                   Цена 40 лв.
Стратегическо управление на знанието в корпорациите

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 25 лв.

Стратегическо планиране на "Галатекс" АД и насоки за неговото усъвършенстване
Дипломна работа. Първа глава- теоритичен анализ. Втора глава включва стратегически анализ на средата и предлаганата стратегия за развитие на предприятието. Анализ на външна и вътрешнофирмена среда на предприятието. В трета глава са предложени насоки на развитие

Дипломна работа

Обем 70 стр.                                                                                  Цена 280 лв.

Състояние на мотивацията на персонала в търговска фирма в "Невен 96" ООД

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Мотивация на банковия персонал
Магистърска теза. В първа глава са представени теоретико-методологическите аспекти на мотивацията (анализ на мотивиращи фактори и мотивационни методи, икономически стимули в мотивацията на човешкото поведение и др.). Във втора глава на са разгледани мотивационните стимули и мотивационна политика в търговските банки, като са анализирани някои иновационни форми за мотивиране на персонала в търговските банки. В трета глава се анализира мотивацията на банковия персонал в Пощенска банка и са представени насоки за усъвършенстването на мотивационната програма.

Обем 60 стр.                                                                                  Цена 280 лв.

Измерения на социалните услуги в България

Обем 15 стр.                                                                                 Цена 45 лв.

За контакти:

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане