Финансови пазари и инструменти


Ние разработваме индивидуални курсови работи, дипломни работи, реферати и др. на български и руски език. Предлагаме и решаване на задачи, тестове и казуси по финанси, задачи по финансови деривати и бизнес изчисления.
Продават се готови курсови работи, казуси и дипломни работи по финансови пазари и инструменти:

Анализ на търговията с облигации на Франкфуртската фондова борса (анализът обхваща данните за търгуваните обеми и цени  на различните групи облигации)

Курсова работа - съдържа 6 таблици, 7 графики и актуални литературни източници, включително интернет адреси. Темата включва анализ на специфичните особености на търговията, динамика, структура и тенденции на Франкфуртската фондова борса. В анализа се изследва и влиянието на световната финансова криза на борсовата търговия и развитието на пазара. Курсовата може да се актуализира срещу допълнително заплащане.

Обем 18 стр.                                                                                                        Цена 45 лв.

Същност и видове външнотърговски сделки

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 45 лв.

Измерения на финансовата криза в ЕС

Реферат

Обем 7 стр.                                                                                                         Цена 35 лв.

Особености на венчърното инвестиране в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                       Цена 40 лв.

Секюритизация на ипотечни кредити

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Ипотечни облигации и вторичен ипотечен пазар

Курсова работа 

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Същност, функции и развитие на парите

Курсова работа 

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 45 лв.

Анализ на състоянието и тенденции в развитието на руската фондова борса

Курсова работа - съдържа 3 таблици, 4 графики и 27 актуални литературни източника, включително интернет адреси. В анализа се изследва и влиянието на световната финансова криза на борсовата търговия и развитието на пазара.

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                        Цена 49 лв.

Интеграция на финансовите пазари в ЕС

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                        Цена 35 лв.

Поскъпване на златото 

Реферат

Обем 5 стр.                                                                                                         Цена 35 лв.

Тенденции в развитието на финансовия надзор в ЕС

Реферат 

Обем 10 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Борси, борсови операции и борсови индекси

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Анализ на фючърсните пазари

Курсова работа - съдържа 3 таблици, 2 графики и 22 актуални литературни източника, включително интернет адреси.

Обем 18 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Валутни форуърдни и фючърсни контракти

Курсова работа - разгледани са основните признаци на контрактите, структура на валутните контракти, оценка на форуърдните валутни контракти, форуърден валутен курс, стойност на форуърдния валутен контракт, приложения на форуърдните и фючърсните валутни контракти и възможностите за хеджиране.

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Индексни форуърдни и фючърсни контракти

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Модели за оценка на фючърси

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Опции - фактори, влияещи върху стойността на опцията и инвестиционни стратегии с опции

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Модели за оценка на опции

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Капиталово бюджетиране в корпорациите

Курсова работа - съдържа 4 таблици и 14 актуални литературни източника.

Обем 13 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Перспективи за замяна на българския лев с евро

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Съдействие на международните финансови институции за провеждане на реформите

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                        Цена 35 лв.

Финансиране на винопроизводството в България

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Облигациите - инструмент на финансовия пазар

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Облигациите като източник на дългосрочно финансиране за фирмите

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                       Цена 40 лв.

Анализ и перспективи за развитие на пазара на облигации в България

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                       Цена 45 лв.

Алгоритъм за управление на стойността на основата на ключовите фактори на стойността

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                       Цена 30 лв.

Инвестиционен профил на взаимен фонд ДФ Бенчмарк Фонд -1  

Курсова работа

Обем 36 стр.                                                                                                      Цена 40 лв.

Value-at-Risk - основни характеристики и сравнителни предимства

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                      Цена 40 лв.

Капиталово бюджетиране в корпорациите

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                      Цена 40 лв.

Външнотърговско и синдикирано финансиране

урсова работа - съдържа 3 таблици и 2 фигури.

Обем 15 стр.                                                                                                     Цена 45 лв.

Характеристика на валутния пазар, неговите участници и валутните сделки

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Лихви и лихвени криви

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Валутни курсове

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Сделки с парични потоци

Реферат 

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Оценка на парични потоци

Курсова работа  

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Пазарът на корпоративни ценни книжа като платформа при финансиране на инвестиционни корпоративни проекти

Курсова работа  

Обем 15 стр.                                                                                                   Цена 39 лв.


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане