Счетоводство

 
Решаваме задачи по основи на счетоводството, по счетоводство на предприятието, управленско счетоводство. Изготвяме индивидуални курсови работи. Предлагаме решаване на казуси и задачи за НБУ, МВБУ, УНСС, ВСУ и др университети. Онлайн тестове по счетоводство
 
Тенденции на изменение на разходите във фирма Медика- нареченски бани

Курсов проект

обем 15 стр.                                                                                                Цена 45 лв

Консолидиране на годишните финансови отчети

Курсов проект

обем 12 стр.                                                                                                Цена 40 лв

Организация и отчитане на туристическа дейност по примера на хотел "Х"

Дипломна работа

Обем 71 стр.                                                                                                Цена 280 лв.

Годишно счетоводно приключване в холдинговите дружества и консолидация на финансовите им отчети

Дипломна работа

Обем 88 стр.                                                                                                Цена 280 лв.

Особености в организацията и отчетността в заведенията за обществено хранене

Дипломна работа

Обем 67 стр.                                                                                                Цена 280 лв.

Особености при отчитането на материалните запаси в туристическите предприятия 

Дипломна работа

Обем 78 стр.                                                                                                Цена 280 лв.

Счетоводна характеристика на депозитите в търговските банки

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Дебиторска задлъжнялост, същност и значение

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Счетоводни аспекти на банковото посредничество

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                               Цена 40 лв.

Представяне и оповестяване на риска в банковата дейност

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                               Цена 40 лв.

Видове счетоводни оценки

Курсова работа 

Обем 15 ст.                                                                                                  Цена 40 лв.

Счетоводни регистири

Реферат

Обем 10 стр..                                                                                               Цена 35 лв.

Инвентаризация - видове, значение в стопанско предприятие

Реферат

Обем 10 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Проблеми при осъществяване на валутния контрол върху сделки и разплащания с чужда валута

Курсова работа 

Обем 12 стр.                                                                                                      Цена 35 лв.

Калкулиране на продажната цена на кухненската продукция в заведения за обществено хранене

Курсова работа 

Обем 10 стр.                                                                                               Цена 60 лв.

Отчитане на приходи и разходи в ресторант

Курсова работа 

Обем 25 стр.                                                                                               Цена 50 лв.

Инвентаризация на материалните запаси в хотел ката форма на вътрешен финансов контрол

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                Цена 35 лв.

Обща характеристика и процес на осъществяване на годишно счетоводно приключване

Реферат

Обем 20 стр.                                                                                                Цена 35 лв.

Нормативна уредба на финансиранията по европейски проекти

Казус

Обем 15 стр.                                                                                                Цена 45 лв.

Етапи за избор на счетоводен продукт и класификация на програмните продукти

Реферат

Обем 15 стр.                                                                                                Цена 45 лв.

Методи на финансово счетоводен анализ на предприятие

Курсова работа 

Обем 19 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Отчитане на материални запаси в хотелите

Курсова работа 

Обем 15 стр.                                                                                                Цена 45 лв.

Методи за отчитане на лизинговите договори

Курсова работа 

Обем 20 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Функции и структура на счетоводния апарат

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                Цена 35 лв.

Правила за документооборот

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Предмет и обект на счетоводството. Предприятието - основно звено за осъществяване на счетоводството. 
Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                Цена 39 лв.

Документиране и счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в "Електроразпределение - Варна" ЕАД

Дипломна работа

Обем 75 стр.                                                                                                Цена 190 лв.

Анализ на видовете счетоводни форми, предимства и недостатъци.

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                Цена 40 лв.

Периодизация в развитието на счетоводството

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                               Цена 40 лв.

Балансови теории в счетоводството

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                               Цена 35 лв.

Документооборот в счетоводството - същност и значение. 

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                               Цена 45 лв.

Сравнителни характеристики на международните стандарти и хармонизиране на европейското законодателство

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                                 Цена 45 лв.

Организация и отчитане на туристическата дейност на пример на хотел

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                              Цена 45 лв.

Характеристика на видовете финансови отчети и тяхното предназначение

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                               Цена 45 лв.

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com
          


Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане