Статистика

Предлагаме разработване на курсови работи по статистика. Решаваме задачи, казуси по статистика и иконометрия. Решаваме задачи по бизнес статистика, статистически изследвания, бизнес анализ на данни, социологически анализ и др.

Разработваме курсови работи и решаваме задачи по статистика:

 • средни величини, средна аритметична, мода, медиана, асиметрия, ексцес, коефициент на Юл и Пирсън,
 • статистическа вариация - измерители
 • корелационен анализ, регресионен анализ
 • статистически методи за анализ на динамични редове
 • индексно-факторен анализ
 • дисперсионен анализ - еднофакторен и двуфакторен и други
 • единична и множествена регресия
 • методи за анализ на тенденцията на развитието на редове
 • динамични редове, статистическа прогноза
 • средно аритметичното /линейното/ отклонение
 • доверителен интервал
 • дисперсия
 • стандартното отклонение
 • емпирични разпределения
 • индекси

Решаваме тестове и казуси по бизнес статистика, иконометрия, статистически изследвания, извадкови изследвания, за НБУ, МВБУ, русенски университет, великотърновски университет, тракийски университет, икономически университет, УНСС и др.

Предлагаме решаване на тестове онлайн и задачи по статистически методи в поведенческите и социалните науки за НБУ.

Статистически анализ на динамиката на индивидуалното потребление на домакинствата в Република България за периода 2010г. – 2020 г.  Курсов проект - цена 65 лв

Анализ на влиянието на цените на жилищата и лихвените проценти върху жилищните кредити за периода 2008 – 2020 година. Курсов проект - цена -65 лв.

Анализ на динамиката и прогнозиране на валутния курс на щатския долар спрямо еврото през периода 2002 - 2019  Курсов проект - 65 лв

Помощ при онлайн изпити по статистика.

Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи и казусите на посочения email.

 За контакти: 

 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане