Статистика

Предлагаме разработване на курсови работи по статистика. Решаваме задачи, казуси по статистика и иконометрия. Решаваме задачи по бизнес статистика.

Разработваме курсови работи и решаваме задачи по статистика:

 • средни величини, мода, медиана, асиметрия, ексцес, коефициент на Юл, коефициент на Пирсън,
 • статистическа вариация - измерители
 • корелационен анализ, регресионен анализ
 • статистически методи за анализ на динамични редове
 • индексно факторен анализ,
 • дисперсионен анализ - еднофакторен и двуфакторен и други
 • единична и множествена регресия
 • методи за анализ на тенденция на развитието
 • динамични редове, статистическа прогноза
 • средно аритметичното /линейното/ отклонение
 • доверителен интервал
 • дисперсия
 • стандартното отклонение
 • емпирични разпределения
 • индекси

Решаваме тестове и казуси по бизнес статистика за НБУ, МВБУ, икономически университет, УНСС и др.

Предлагаме решаване на тестове онлайн и задачи по статистически методи в поведенческите и социалните науки за НБУ.

Статистически анализ на динамиката на индивидуалното потребление на домакинствата в Република България за периода 2010г. – 2017 г.  Курсов проект - цена 35 лв

Анализ на влиянието на цените на жилищата и лихвените проценти върху жилищните кредити за периода 2008 – 2017 година. Курсов проект - цена - 35 лв.

Анализ на динамиката и прогнозиране на валутния курс на щатския долар спрямо еврото през периода 2002 - 2017  Курсов проект - 35 лв

Помощ при онлайн изпити по статистика.

Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи и казусите на посочения email.

 За контакти: 

 
Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар