За нас » курсови работи

Семестриален казус по “Данъци и данъчна администрация”

1 Фирма “Перла” АД - София след годишно счетоводно приключване за 2020 г. има следния финансов резултат по Отчета за приходите и разходите:

ПОКАЗАТЕЛИ I РАЗХОДИ

1.Разходи от дейността -82 000

2.Финансови разходи - 6 000

3.Извънредни разходи 4 000

ПРИХОДИ 1. Приходи от дейността - 95 000

2. Финансови приходи -5 000

3. Извънредни приходи - 3 000

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

разходи 92 000 и  приходи 103 000

При изготвяне на отчета са включени: 1. Амортизационни отчисления: 2 Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв.

3. Начислени лихви от приходната администрация за надвнесени данъци в размер на 1 000 лв.

4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи с цел повишаване на икономическата изгода спрямо първоначал ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 304 | Дата: 06.11.2020 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

казус № 1 Фирма “Венера”АД - гр. София представя следния счетоводен баланс за 2018 г.:

... Чети
Категория: курсови работи | Прегледи: 293 | Дата: 23.10.2020 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Казус по БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗАДАЧА 3.

Вложена е сумата от 70 000 лв., която се олихвява при проста лихва за период от 5 години. Първата година сумата се олихвява на три месеца при лихва от 8% на годишна база. През следващите 2 години олихвяването е на 6 месеца при ГЛП от 6 % Последните 2 години олихвяването е тримесечно при ГЛП от 4%. Да се определи размера на нарастналия капитал.

Решение:

n1=1год.

n2=2 год.

n3=2 год.

l1=8% = 0,08

l2=6% = 0,06

l3=4% = 0,04

релативните лихвени проценти по периоди съответно са:

тримесечен R1=0.08.(3/12)=0.02 n1=4

шестмесечен ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 330 | Дата: 23.10.2020 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Казус по счетоводство

В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване.

Решение на казус по счетоводство:

1.1) Д-т с-ка Разходи за придобиване на ДА -38000

Д-т с-ка Начислен ДДС при покупки -7600

   К-т с-ка Доставчици - 45600

1.2) ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 675 | Дата: 13.10.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Психологическото консултиране е сложен процес на общуване и междуличностно влияние, при който консултант и клиент си взаимодействат по различни начини в зависимост от поставените цели, личностните им особености, условията и прилаганата методика. Изборът на същата зависи от редица фактори като характера на ситуацията, нуждата на клиента, възможностите на консултанта, но най-вече от неговите концептуални виждания за личността. Следва да се отбележи, че съществуват множество определения, акцентиращи върху концептуално-теоретическата, процесуално-методическата или идеологоцелевата страни на консултирането, представяйки го като процес, дейност или отношение.

Ето някои от тях: „Консултирането е използване на координирани медико-психологически и психиатрични техники, за да се помогне на хората да се настроят по-добре към своята социална среда." „Нач ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 549 | Дата: 13.10.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Рецепцията -нервен център в хотела

Рецепцията или зоната за настаняване е мястото, където взаимоотношенията между персонала и гостите са най-интензивни. Рецепцията управлява хотелската леглова база, както и процесите по настаняване и напускане на гостите, и извършва обработването на сметките на всеки гост на хотела. Рецепцията предоставя стаи на пристигащите гостите според техните предпочитания и заявки (много хотели имат служител, който се нарича инспектор по стаите, който отговаря за разпределянето на стаите за пристигащите индивидуални гости и групи). Това е подразделението с най-много движение в зоната на рецепцията. Администраторите се занимават с процедурите по пристигане и настаняване, работят с пари в брой, разрешават конфликти, занимават се със запитвания по отношение на резервации и сметки, както и обслужване на гостите. Те трябва да са ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 666 | Дата: 29.06.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Ефективните ръководни решения

... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 623 | Дата: 27.06.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Епоха на Просвещение във Франция

Кратка информация 


През епохата на Просвещението желанието за свобода е повсеместно, но монархията не прави почти нищо, за да го удовлетвори. Ако културните достижения на Франция през XVII век са съсредоточени във Версай, то тези на Просвещението от XVIII век до голяма степен изтичат през системата от органи и институции, които характеризират буржоазното общество, възникващо с разрастването на търговията и манифактурата. Икономиката на страната започва да се развива с ускорени темпове. Започва обособяването на манифактурни производства шивашки, тъкашки, за платове. Широко се разпространяват салони, кафенета, академии, романи, списания и вестници, масонски ложи и политически клубове. По този начин се развива градска култура, която не се огъва под критиките на тесногръд ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 533 | Дата: 27.06.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

За да се изчисли емпиричната характеристика на хипотезата, е се налагат да се направят изчисления. Те са направени в таблицата по долу

... Чети
Категория: курсови работи | Прегледи: 682 | Дата: 27.06.2018 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментари (0)

Курсова работа как да направим резултатно съвещание

Съвещанието, докладването или представянето на материа­ли, са типични работни ситуации за ръководителя. Те са специ­фични негови всекидневни инструменти. Но те поставят големи изисквания към неговото време - дори той да успява да го анали­зира и да контролира всичко каквото подлежи на контрол.

Ефективните ръководители знаят какво очакват да получат от едно съвещание, доклад или представяне, каква е целта в слу­чая, или каква трябва да е. Те се питат: „Защо правим това събиране - търсим решение, искаме да информираме или пък искаме да си изясним какво да предприемем?" Те ще настояват, че целта трябва да се премисли и да се посочи, преди да се сви ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 1504 | Дата: 18.05.2017 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

1 2 3 »
Copyright Курсови работи © 2024
Hosted by uCoz