За нас » курсови работи

Казус по счетоводство

В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване.

Решение на казус по счетоводство:

1.1) Д-т с-ка Разходи за придобиване на ДА -38000

Д-т с-ка Начислен ДДС при покупки -7600

   К-т с-ка Доставчици - 45600

1.2) ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 239 | Дата: 13.10.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Психологическото консултиране е сложен процес на общуване и междуличностно влияние, при който консултант и клиент си взаимодействат по различни начини в зависимост от поставените цели, личностните им особености, условията и прилаганата методика. Изборът на същата зависи от редица фактори като характера на ситуацията, нуждата на клиента, възможностите на консултанта, но най-вече от неговите концептуални виждания за личността. Следва да се отбележи, че съществуват множество определения, акцентиращи върху концептуално-теоретическата, процесуално-методическата или идеологоцелевата страни на консултирането, представяйки го като процес, дейност или отношение.

Ето някои от тях: „Консултирането е използване на координирани медико-психологически и психиатрични техники, за да се помогне на хората да се настроят по-добре към своята социална среда." „Нач ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 226 | Дата: 13.10.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Рецепцията -нервен център в хотела

Рецепцията или зоната за настаняване е мястото, където взаимоотношенията между персонала и гостите са най-интензивни. Рецепцията управлява хотелската леглова база, както и процесите по настаняване и напускане на гостите, и извършва обработването на сметките на всеки гост на хотела. Рецепцията предоставя стаи на пристигащите гостите според техните предпочитания и заявки (много хотели имат служител, който се нарича инспектор по стаите, който отговаря за разпределянето на стаите за пристигащите индивидуални гости и групи). Това е подразделението с най-много движение в зоната на рецепцията. Администраторите се занимават с процедурите по пристигане и настаняване, работят с пари в брой, разрешават конфликти, занимават се със запитвания по отношение на резервации и сметки, както и обслужване на гостите. Те трябва да са ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 309 | Дата: 29.06.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Ефективните ръководни решения

... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 252 | Дата: 27.06.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Епоха на Просвещение във Франция

Кратка информация 


През епохата на Просвещението желанието за свобода е повсеместно, но монархията не прави почти нищо, за да го удовлетвори. Ако културните достижения на Франция през XVII век са съсредоточени във Версай, то тези на Просвещението от XVIII век до голяма степен изтичат през системата от органи и институции, които характеризират буржоазното общество, възникващо с разрастването на търговията и манифактурата. Икономиката на страната започва да се развива с ускорени темпове. Започва обособяването на манифактурни производства шивашки, тъкашки, за платове. Широко се разпространяват салони, кафенета, академии, романи, списания и вестници, масонски ложи и политически клубове. По този начин се развива градска култура, която не се огъва под критиките на тесногръд ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 237 | Дата: 27.06.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

За да се изчисли емпиричната характеристика на хипотезата, е се налагат да се направят изчисления. Те са направени в таблицата по долу

... Чети
Категория: курсови работи | Прегледи: 322 | Дата: 27.06.2018 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментари (0)

Курсова работа как да направим резултатно съвещание

Съвещанието, докладването или представянето на материа­ли, са типични работни ситуации за ръководителя. Те са специ­фични негови всекидневни инструменти. Но те поставят големи изисквания към неговото време - дори той да успява да го анали­зира и да контролира всичко каквото подлежи на контрол.

Ефективните ръководители знаят какво очакват да получат от едно съвещание, доклад или представяне, каква е целта в слу­чая, или каква трябва да е. Те се питат: „Защо правим това събиране - търсим решение, искаме да информираме или пък искаме да си изясним какво да предприемем?" Те ще настояват, че целта трябва да се премисли и да се посочи, преди да се сви ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 1105 | Дата: 18.05.2017 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Някои хора стартират маркетинг бизнес с цел да получават допъ­лнителни приходи от свободното си време. Други искат да заменят доходите си от постоянната си работа и да направят завой в карие­рата си. Трети са привлечени от огромния потенциал на мрежовия маркетинг и възможността за сериозни приходи и изграждат фи­нансови империи.

Изборът е ваш и планът Ви за действие отразява целите Ви. Аз имах щастието да работя с група мъже и жени (преки­те ми ръководители), които имаха доходи в размер на 250 милиона долара от собствените си маркетинг бизнеси. Това, което научих от тях, беше неоценимо, а това, което научих от собствения си опит в из ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 485 | Дата: 05.07.2016 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Подобряване качеството на електронните услуги

Разширяване обхвата на предлаганите е-услуги съобразно потребителското търсене. Препоръчаните от ЕС и заложени в стратегията за електронно правителство 20 вида услуги с нищо не ограничават въвеждането и на други услуги за гражданите и бизнеса и за курсови работи. При това трябва да се изхожда от реалното търсене по места, а не да се спускат „отгоре" задължителни списъци на нови услуги. Преминаване от е-услуги на база нормативната уредба към услуги, курсови работи свързани със „събитие от живота" и „бизнес епизоди" Разширяване броя на услугите, предлагани на „едно гише" Създаване на единен портал за заявка и получаване на интегрирани: услуги (услуг ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 581 | Дата: 31.08.2014 | Рейтинг: 5.0/2 | Коментари (0)

Взаимодействие с други бази данни и информационни системи. Това взаимодействие изисква разрешен достъп до лични данни. Проблематиката на базите данни и достъпа до тях е толкова съществена за реализация на основни права на гражданите, че нашето законодателство предвижда специална регламентация за достъпа до обществена информация и защи­тата на личните данни посредством Закона за достъп до об­ществената информация и Закона за защита на личните данни ина изтеглените курсови работи. Несъмнената навременност на тези два закона не означава, че тяхното съдържание не трябва да търпи развитие под въз­действие на развиващите се бази данни на електронното прави­телство и обслужващите функции на правителствените сайтове спрямо гражданите и търговските субекти.

Базите данни са непосредствено свързани с процедурите в организациите. Зависи ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 480 | Дата: 31.08.2014 | Рейтинг: 5.0/2 | Коментари (0)

1 2 »