Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.

Публични и международни финанси

Ние разработване индивидуални курсови работи, дипломни работи, реферати и др. на български и руски език. Предлага се и решаване на задачи и казуси по публични финанси.

Kазус по Данъци и данъчна администрация 1
 
Продават се готови курсови и дипломни работи по публични финанси, международни финанси и данъчна политика на следните теми:

Валутният борд в България - плюсове и минуси

Курсова работа

Обем 5 стр.                                                                                                         Цена 55 лв.

Организация и методика на контрола по европейските програми и фондове

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                       Цена 40 лв.

Ролята на митата в бюджета

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 35 лв.

Анализ на приходите в държавния и консолидиран бюджет

Дипломна работа

Обем 65 стр.                                                                                                         Цена 220 лв.

Структура на вътрешния държавен бюджет и възможности за нейното оптимизиране

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Управление на държавния дълг

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Динамика и структурни характеристики на бюджетните приходи

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                        Цена 30 лв.

Анализ на разходите в бюджета за обслужване на законодателната власт за периода 1999-2009 г. 

Курсовата работа може да се актуализира с нови дании.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                        Цена 30 лв.

Държавни (публични) разходи - същност и видове

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Особености на данъчната система на България

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 45 лв.

Държавният дълг на Р. България в ретроспекция и перспектива

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 45 лв.

Платежен баланс - фактори и тенденции

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                         Цена 35 лв.

Държавен бюджет - приходи и разходи. Влияние на чистите данъци върху потребителските разходи

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 35 лв.

Държавен дълг на България - състояние и управление

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 45 лв.

Перспективи за замяна на българския лев с евро

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 45 лв.

Съдействие на международните финансови институции за провеждане на реформите

Курсова работа

Обем 23 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Управление на държавния дълг

Дипломната работа - съдържа 14 таблици, 24 графики и 28 актуални литературни източника.

Обем 80 стр.                                                                                                         Цена 90 лв.

Оценка на българския експорт в рамките на ЕС

Магистърска теза

Обем 70 стр.                                                                                                         Цена 100 лв.

Теоретични основи на държавния бюджет

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Анализ и оценка на динамиката и структурата на доходите на домакинствата в България

Курсовата работа може да се актуализира с актуални данни за 2022 г.

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Проблеми и перспективи при управление на организациите в публичния сектор

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 45 лв.

Анализ и оценка на динамиката на публичните разходи в България 2003-2009 г.

Курсовата работа може да се актуализира с данни за 2020 г.

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                        Цена 40 лв.

Общинските бюджети - особености при съставянето и изпълнението

Курсова работа

Обем 5 стр.                                                                                                          Цена 25 лв.

Дългово финансиране на общините

Курсова работа

Обем  5 стр.                                                                                                        Цена 35 лв.

Външнотърговско и синдикирано финансиране

Курсова работа - съдържа 3 таблици и 2 фигури.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                       Цена 35 лв.

Паричният съвет в България

Курсова работа

Обем 19 стр.                                                                                                       Цена 40 лв.

Характеристика на валутния пазар, неговите участници и валутните сделки

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 40 лв.

Същност, функция и роля на парите

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Финансиране на винопроизводството в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                        Цена 30 лв.

Регионалната икономика - същност, специфични особености, принципи, цели, задачи

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                       Цена 50 лв.

Секюритизация на ипотечни кредити

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                      Цена 35 лв.

Ипотечни облигации и вторичен ипотечен пазар

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                     Цена 30 лв.

Анализ на състоянието и тенденции в развитието на руската фондова борса

Курсова работа - съдържа 3 таблици, 4 графики и 27 актуални литературни източника, включително интернет адреси.

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                     Цена 60 лв.

Анализ на фючърсните пазари

Курсова работа - съдържа 3 таблици, 2 графики и 22 актуални литературни източника, включително интернет адреси.

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                     Цена 50 лв.

Капиталово бюджетиране в корпорациите

Курсова работа - съдържа 4 таблици и 14 актуални литературни източника.

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Алгоритъм за управление на стойността на основата на ключовите фактори на стойността

Курсова работа

Обем 33 стр.                                                                                                   Цена 40 лв.

Разликата между публичните и корпоративни финанси

Курсова работа

Обем 7 стр.                                                                                                     Цена 30 лв.

Роля и функциониране на Европейската Централна Банка (ЕЦБ)

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                   Цена 40 лв.

Световна банка - финансови проекти, история и настояще

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                   Цена 35 лв.

 

Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.


 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 

 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане