Висша математика
 

Решаваме задачи по висша математика - първа и втора част за студенти от всички градове.

Промоция! Курсова работа по ВM 1 - 14 задачи - цена 50 лв. Казус по бизнес изчисления -  цена 50 лв. Решаваме  online  тестове по бизнес изчисления, задачи по оптимизационни методи, казуси по висша математика и системи за масово обслужване (СМО). Тестове по висша математика за Международно висше бизнес училище, НБУ.


Решаваме задачи по количествени методи в икономиката и бизнес статистика.

Решаваме on-line тестове по висша математика за студенти от:

  • НБУ - тест за текущо оценяване по "Приложна математика за икономисти" (8 задачи ).

  • НБУ - финален тест по "Приложна математика за икономисти" - цена 70 лв.

  • Международно висше бизнес училище - онлайн изпити  - с гаранция за взет изпит с висока оценка.

 

Разработваме курсови работи и решаваме задачи по висша математика  - интеграли, производни, правило на Лопитал, изследване на функции - монотонност и екстремуми, асимптоти, изпъкналост на функция и др.; системи линейни уравнения; аналитична геометрия (уравнения на права, криви от втора степен и др.).

Разработваме курсови работи и решаваме задачи по висша математика за икономисти (приложна математика, оптимизационни методи, количествени методи) - симплекс метод, транспортна задача, матрици, детерминанти, матрични уравнения, системи линейни уравнения, графичен метод, двойнствен симплекс метод, двойнствена задача, независими случайни величини, финансова математика, задачи по финансови дериват и др. Решаваме задачи по приложна математика и статистически методи в икономиката.

Решаваме задачи по приложна математика и бизнес изчисления за Нов Български университет.

Решаваме задачи по висша математика за УНСС - курсова работа с 8 задачи.

Уроци по висша математика - първа и втора част за град Варна - цена 10 лв./час.

Цена на курсови работи по висша математика - втора част за ИУ-Варна (икономическа задача и следоптимален анализ на получените резултати) - 40 лв. в зависимост от условието (без подточки, с две подточки). Студентите могат да поръчат и курсови работи по висша математика.

Цена за намиране на детерминанта - 3,50 лв.

Цена за намиране на обратна матрица - 3,50 лв.

Цена за решаване на матрично уравнение - 6 лв.

Цена за решаване на система линейни уравнения (по метода на Гаус-Жордан или Крамер) - 6 лв.

Моля, изпращайте условията на задачите на посочения email.


    За контакти:
 

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com
          


  

 

 
 
Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар