Курсова работа по счетоводство - казус

 В предприятие е изготвена справка за състоянието на някои счетоводни сметки към 01.01.201г.
Данните за състоянието на съответните счетоводни сметки са представени по-долу:
Справка за състоянието на някои счетоводни сметки към 01.01.2013 г.

204 Машини и оборудване 110 000 лв.
241 Амортизация на ДМА 63 000 лв
302 Материали 30 000 лв
3021 Основни материали 22 500 лв 
3022 Горива 7 500 лв
303 Продукция 44000 лв
401 Доставчици 7 000 лв
4011 Доставчици на материали 4 000 лв
4012 Доставчици на услуги 3000 лв
501 Каса в левове 5000 лв
503 Разплащателна сметка в левове 36 000 лв
411 Клиенти 9 500

2. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.
1. На 03.01.2017 г. са изтеглени 5 000 лв от разплащателната смет ... Читать дальше »

Категория: статистика | Прегледи: 2654 | Добавил: kisok | Дата: 17.12.2018 | Коментарии (0)

„Етика в бизнес организацията – мисията възможна” - КУРСОВА РАБОТА

За думата бизнес етика, е много важно да знаем къде е пресечната точка на нейните елементи. Произхода на думата етика е от гръцки език и означава нрав, обичай. Чрез етиката се изучават правилата, начина на живот, междуличностните отношения и нормите в обществото. С развитието на човешкия свят разкриват курсови работи се изменят и нормите и представите в отношенията между хората и тяхното поведение . В развитието си всеки човек има свои възгледи за света и отношението към другите хора. Основната задача на етиката е да има установени норми, правила и взаимоотношения между хората, и отношенията между хората да са в посока добро и лошо. Думата бизнес е произляла от английски език и означава работа или съвкупност от дейности, които задоволяват дадени потребности. Следователно, курсови ... Читать дальше »

Прегледи: 936 | Добавил: курсови работи | Дата: 18.08.2018

Маркетингова политика на Societe Generale Експресбанк В съдържанието и целите на маркетинговата дейност на банките през последните години настъпват съществени промени, породени от рязкото засилване на конкуренцията на финансовите пазари и промяната в отношенията “институция-клиенти”. Маркетинговата стратегияпредполага ориентация не към продуктите, а към потребностите на клиентите. Поради това банковият маркетинг предполага задълбочено проучване и опознаване на пазара, на променящите се желания, вкусове и предпочитания на потребителите на финансовите услуги. Societe Generale Expressbank има над 130 офиса и 1300 служители в страната. Банката предлага широка гама финансови услуги и продукти, сред които частно, бизнес и корпоративно банкиране. След битката при цените банките все повече залагат на комплексното и ... Читать дальше »

Прегледи: 1906 | Добавил: курсов проект | Дата: 13.04.2018

le="text-align: justify">Проста линейна регресия

Единичната (проста) линейна регресия в статистиката се използва за моделиране на връзката между две корелационно обвързани променливи Уi и Хi , значенията на които са представени на интервалната или на относителната скала. Общият вид на единичния регресионен модел се представя с урaвнението на някакъв тип права в равнината: където: Уi - изходни (емпирични) данни на зависимата променлива; Хi- изходни (емпирични) данни на независимата променлива; a и b - параметри на единичния праволинеен регресионен модел в генералната съвкупност; е: - остатъчен компонент със случаен характер. Единичният праволинеен регресионен модел в статистиката характеризира едностранно стохастичната зависимост между средните (изгладени) стойности на резултативната променлива У за всяка стойност на факторната (независимата) променлива. Ето защо той ... Читать дальше »

Прегледи: 1262 | Добавил: курсови работи | Дата: 13.04.2018