Курсови и дипломни работи

Финанси

Разработките са подходящи за студенти, изучаващи финансови пазари и инструменти,банково дело, корпоративни финанси, публични и международни финанси, застраховане и други. Разработват се курсови работи, казуси и дипломни работи на руски език.

Статистика

Повече...
Управление

Предлаганите курсови работи и казуси в този раздел са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с основи на мениджмънта, управлението на фирмите, човешките ресурси, управлението на персонала, корпоративен мениджмънт, психология на управлението, стратегическо управление, публичната администрация и др.
Повече...

Микроикономика и макроикономика

Предлагат се различни курсови работи, казуси по микроикномика и макроикономика, както и решаване на тестове и задачи, явяване на онлайн изпити.
Повече...

Логистика

Предлаганите казуси и курсови работи по логистика могат да се преработят за друга фирма и да се промени обемът на разработката според изискванията на клиента. Курсовите работи са подходящи за всички студенти, които изучават дисциплини свързани с логистика, транспорт, складиране, дистрибуция, зелена логистика, логистичен мениджмънт. 

Повече...

Търговия

Курсовите работи са предназначени за студенти от специалности Икономика на търговията, търговски бизнес и търговско и финансово посредничество, електронна търговия, международна търговия, изучаващи дисциплини свързани с търговията. Предлагат се казуси и по анализ и планиране на търговската дейност.

Повече...

Предлаганите разработки по туризъм са подходящи за студенти от университети, колежи по туризъм и за всички изучаващи дисциплини, свързани с туризма и мениджмънта в туризма, хотелиерство, туристически пазари, географията на туризма. Курсовите работи могат да се преработят за други фирми.

Повече... 

Маркетинг

Предлаганите курсови работи са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с маркетинга, дистрибуцията, рекламата, конкуренцията, потребителско поведение, маркетингови изследвания, цените, електронен маркетинг, бизнес средата и ценообразуването и други.

Повече...

Предлага се решаване на задачи и изготвяне на курсови работи, както и уроци по Висша математика за студенти от икономически специалности. Решаване на задачи по бизнес статистика.

Повече...

Счетоводство

Предлаганите курсови работи по счетоводство са свързани със счетоводство на предприятието, въведение в счетоводството, управленско счетоводство, финансово-счетоводен анализ, финансово счетоводство и др.

Повече...

Предлаганите курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с икономиката на индустрията, индустриален мениджмънт, планиране и анализ на индустриалното предприятие и др.

Повече...

Публична администрация
Предлаганите курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с икономиката на публичната администрация, държавната и местната администрация, социални услуги.

Повече...

Право 
Курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи гражданскоправни науки-гражданско право, финансово право, наказателно и облигационно право, семейно и наследствено право, търговско право, вещно право.

Повече...

Строителство 

В този раздел студентите могат да намерят проекти и курсови работи в сферата на строителството

Повече...

Други курсови работи и проекти 

Представени са различни курсови работи и реферати, казуси, есета, които не са включени в другите раздели.

Повече...

 

За контакти: 

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com
          

 

 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане