Банково дело


Ние разработване индивидуални курсови работи, дипломни работи, реферати и др. на български и руски език.

Предлагат се следните готови курсови и дипломни работи и реферати по банков мениджмънт, риск мениджмънт в банките, банков персонал, банков маркетинг, банкови операции и сделки:

Анализ и оценка на депозитни продукти на две търговски банки

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Частно банкиране консултиране на частни лица и семейства - проблемни области

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Оценка и анализ на банкови продукти и услуги - депозитните продукти на МКБ Юнионбанк и кредитните продукти на  Юробанк и Еф джи България АД

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Тенденции в частното банкиране и управлението на богатството

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Сравнителен анализ и иновации в банковата регулация - Базел II и Базел III

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Тенденции в развитието на платежната система в България през периода 2009 - 2011г.

Курсова работа - включва предстоящи промени в платежната система в контекста на проекта за Единна зона за плащания в евро (SEPA) и TARGET 2, отворени въпроси и възможни проблеми във връзка с въвеждането на нови платежни практики и стандарти в България.

Курсова работа

Обем 24 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Особености на приложението на маркетинга на услугите в банковото дело (на примера на Societe Generale Експресбанк)

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Роля и функциониране на Европейската Централна Банка (ЕЦБ)

Курсова работа

Обем 27 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Банковата кредитна политика - фактор на икономически растеж 

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Концепции за управление на банковата ликвидност

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Посреднически банкови операции

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Сравнителен анализ на кредити за оборотни средства за МСП на търговски банки

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Уязвимост на банковата система в България

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Активни операции на търговските банки

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Задължителна информация давана от банките пред надзорните органи

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Пасивни операции на търговските банки 

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Икономическо развитие и кредитна политика в България в  условията на икономическа криза

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 80 лв.

Ипотечни кредити. Ипотечен пазар. Алтернативни ипотечни инструменти.

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                   Цена 39 лв.

Управление на банковата ликвидност

Курсова работа

Обем 7 стр.                                                                                                    Цена 15 лв.

Икономическо развитие и кредитна активност предпоставки и взаимна обусловеност

Курсова работа Актуални данни

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Планиране и управление на банковите кадри

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 30 лв.

Централна банка и парична политика на България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Обучението и квалификацията на банковите кадри

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Проект за създаване на нов банков продукт - студентски кредит

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Основи на управление на риска в банковия сектор

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Операционни рискове в банките 

Курсова работа

Обем 25 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Особености на системите за ранна диагностика на кризисното състояние в банковия сектор

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 39 лв

Value-at-Risk - основни характеристики и сравнителни предимства

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Коммерческие банки и их роль в экономике Болгарии

Дипломна работа

Обем 80 стр.                                                                                                    Цена 300 лв.

Банкови фалити

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Предпоставки за развитието на риск мениджмънта в банките

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Съвременни системи и модели на банковото бюджетиране

Курсовата работа включва анализ на ABB (Activity Based Budgeting) и ABC (Activity Based Costing) модели

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Управление на разходите в банките

Курсова работа включва сравнителен анализ на основните модели за управление на разходите в банките

Курсова работа

Обем 15стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Контролингът във финансовите институции. Специфични особености на банковия контролинг

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 30 лв.

Неформален пазар на частните инвеститори - мрежата на бизнес ангелите

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 30 лв.

Особености на маркетинговата политика в Societe Generale Експресбанк

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Оценка на риска при потребителското кредитиране на примера на Societe Generale Експресбанк

Дипломна работа

Обем 65 стр.                                                                                                    Цена 100 лв.

Организация на кредитната дейност на търговските банки

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Видове кредити, предоставяни на фирмите и кредитен риск

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.
Оценка на риска при кредитиране на фирми

Магистърска теза

Курсова работа

Обем 80 стр.                                                                                                    Цена 150 лв.

Сливания и поглъщания в банковия сектор-анализ на сливанията и поглъщанията в САЩ, Европа и България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Тенденции в развитието на дребното банкиране (Европа, САЩ и България)

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                    Цена 65 лв.

Насоки за усъвършенстване на корпоративното управление в банките

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Центральный банк и его роль в экономике рыночного типа

Дипломна работа

Обем 80 стр.                                                                                                    Цена 300 лв.

Модели на организационна структура в банките

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Отчет за проведен стаж в Societe Generale Експресбанк

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Инструменти на парично-кредитната политика на централната банка

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Секюритизация на ипотечни кредити

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Мотивация на банковия персонал

Магистърска теза. В първа глава са представени теоретико-методологическите аспекти на мотивацията. Във втора глава на магистърската теза са посочени мотивационните стимули и мотивационна политика в търговските банки, анализирани са иновационни форми за мотивиране на персонала в търговските банки. В трета глава се анализира мотивацията на банковия персонал в Пощенска банка и са представени насоки за усъвършенстването на мотивационната програма.

Обем 60 стр.                                                                                                    Цена 150 лв.

Коммерческие банки и их роль в экономике Болгарии (дипломна работа на руски език)

Дипломна работа

Обем 89 стр.                                                                                                    Цена 300 лв.

Экономическое содержание и роль бюджета в развитии болгарской экономики

Дипломна работа

Обем 80 стр.                                                                                                    Цена 300 лв.

Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.
 


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 

 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане