За нас » курсови работи

Взаимодействие с други бази данни и информационни системи. Това взаимодействие изисква разрешен достъп до лични данни. Проблематиката на базите данни и достъпа до тях е толкова съществена за реализация на основни права на гражданите, че нашето законодателство предвижда специална регламентация за достъпа до обществена информация и защи­тата на личните данни посредством Закона за достъп до об­ществената информация и Закона за защита на личните данни ина изтеглените курсови работи. Несъмнената навременност на тези два закона не означава, че тяхното съдържание не трябва да търпи развитие под въз­действие на развиващите се бази данни на електронното прави­телство и обслужващите функции на правителствените сайтове спрямо гражданите и търговските субекти.

Базите данни са непосредствено свързани с процедурите в организациите. Зависи ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 621 | Дата: 31.08.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Взаимодействие с други бази данни и информационни системи. Това взаимодействие изисква разрешен достъп до лични данни. Проблематиката на базите данни и достъпа до тях е толкова съществена за реализация на основни права на гражданите, че нашето законодателство предвижда специална регламентация за достъпа до обществена информация и защи­тата на личните данни посредством Закона за достъп до об­ществената информация и Закона за защита на личните данни ина изтеглените курсови работи. Несъмнената навременност на тези два закона не означава, че тяхното съдържание не трябва да търпи развитие под въз­действие на развиващите се бази данни на електронното прави­телство и обслужващите функции на правителствените сайтове спрямо гражданите и търговските субекти.

Базите данни са непосредствено свързани с процедурите в организациите. Зависи ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 430 | Дата: 31.08.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Вътрешно-административни приложения на ИКТ

В тази група ще разгледам някои от най-често срещаните приложения на ИКТ във вътрешно-административните процеси (Бек Офис) в органите на управление на централно и местно равнище. Както вече отбелязах, те са необходима предпоставка за реализиране на електронните услуги за граждани и фирми, а така също и за усъвършенстване на работните процеси в администрацията и подобни в курсови работи.

Системи за контрол на решенията - регистрират всички решения на индивидуалните и колективните органи на управление, следят за сроковете за изпълнение и предоставят предупредителна и обобщена информация Автоматизирани офис системи - съвкупност от технически, програмни и комуникационни средства за подпомагане работата в административните служби.

Електронни системи за ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 428 | Дата: 31.08.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

                       Корелационен анализ статистика в пример за квартал А 

 Размер на жилищата и наемът им в два квартала

... Чети
Категория: курсови работи | Прегледи: 1075 | Дата: 26.08.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Корелационен и регресионен анализ -примери

средночасовото заплащане на труда и равнището на текучеството на персонала.

 

... Чети
Категория: курсови работи | Прегледи: 663 | Дата: 26.08.2014 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментари (0)

Нормиране на труда и видове трудови норми в строителството - курсови работи

Нормирането на труда представлява управленска функция, целя­ща определяне на обективно необходимия разход на труд за производ­ство на единица продукция или за осъществяване на някаква дейност. То е задължително условие за нормалното протичане на всеки произ­водствен процес. Тази задължителност произтича от следните по-важ­ни обстоятелства:

1. При пазарната икономика се установяват отношения между работодатели и наемни работници. Работодателят трябва да е наяс­но колко и какви работници трябва да наеме и на каква цена. Всеки стопански субект прави разчети относно потребностите си от пер­сонал. Както беше отбелязано, най-точният начин за установяване на потребностите е ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 1211 | Дата: 20.08.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Древен Рим - забележителности, архитектура, местоположение на забележителностите част от курсова работа

Район с тесни улички с интересни имена, широки барокоби пло­щади и колоритни дворчета, Старият Рим е разположен върху участъка земя, след който Тибър отива на запад към Ватикана. През Ренесанса, когато папите управляват както от дворците във Ватикана, така и от Латеран, този район се превръща в търговски център на града. Курсови работи виждат че занаятчиите и собствениците на магазини се трудят под сянката на огромните дворци, постро­ени, за да обединяват властта и престижа на водещите личности от папския двор. Писателите и хората на изкуството като сатирика Аретино и златаря-скулптор Челини отправят иронични коментари за променливите успехи на придворните и куртизанките, обитаващи района. В Ст ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 715 | Дата: 24.05.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Откриване, обслужване и водене на спестовни сметки на граждани

Спестовните сметки на граждани служат за съхранение на пари на физически лица срещу издаване на лична спестовна книжка. Спестовните влогове могат да бъдат в левове и в чуждестранна валута и да се откриват както на български, така и на чуждестранни граждани.

За разлика от депозитните, по спестовните сметки могат да се извършват внасяния и тегления на парични суми по всяко време, както и да се осъществяват разплащания с други лица.

Документът, който банката издава при откриване на спестовна сметка е спес­товна книжка. Задължение на клиента е при всяко внасяне, теглене или превод да носи със себ ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 611 | Дата: 22.05.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

« 1 2