Начало » 2020 » Октомври » 23 » казус по финанси
19:00
казус по финанси

казус № 1 Фирма “Венера”АД - гр. София представя следния счетоводен баланс за 2018 г.:

Активи

Балансова позиция

Сума

А. Дълготрайни активи

 

I. Производствени и търговски сгради

60000

II. Машини и съоръжения

35000

III Участия /акции/

5000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III/

100000

Б. Краткотрайни активи

 

I. Материални запаси

22000

II. Краткосрочни фирмени ценни книжа

5000

III. Търговски ценни книжа

6000

IV. Разплащателни сметки

3000

V. Наличности в касата

2000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II + III + IV + V/

38000

 

3.

Сумата по актива /A + Б/

138000

Пасиви

 

 

 

А. Собствен капитал

 

I. Основен капитал

44000

II. Резерви /целеви, общи, специализирани/

10000

III. Неразпределена печалба

8000

IV. Текуща печалба за периода

15000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III + IV/

77000

Б.Привлечен капитал

 

I. Дългосрочни и средносрочни кредити

40000

II. Краткосрочни кредити

21000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II/

61000

 

3.

Сума на пасива /А + Б/

138000

 

За 2018 г. фирмата е реализирала продажби в размер на 70 000 лв.

Иска се: 1. Да се направи анализ на структурата на баланса и да се състави финансов баланс.

2. Да се определят чистите оборотни капитали и постоянните капитали на фирмата.

3. Да се изчислят коефициентите за ликвидност*.

4. Да се изчислят коефициентите за финансовата независимост на фирмата*.

5. Да се изчислят показателите за рентабилността на фирмата*.

* След определяне стойностите на посочените коефициенти да се извърши анализ на получените резултати. Решение на казуса

1. Анализ на Структура на баланса и финансов баланс

Таблица 1 Финансов баланс Активи Дълготрайни активи (ДА)

100000 Краткотрайни активи (КА) 38000

Общо 138000 Пасиви Собствен капитал 77 000

Привлечен капитал 61 000

Краткосрочни кредити 21 000

Общо 138 000

 Структурата на баланса се смята като отношение на ДА/общо активи

Общо активи 138 000 лв

5. Да се  изчислят показателите за рентабилността на фирмата

Възвръщаемостта на собствения капитал показва дали изследваната фирма  има добра възвръщаемост, за да може чрез нарастващи печалби и парични потоци да поддържа и увеличава дивидентите.. Тя се получава  по формулата:

рентабилност на собствения капитал РТск = Пн *100/ СК

Пн – нетна печалба за периода - финансов резултат 15000 лв;

Ск – собствен капитал 77000 лв.

Възвръщаемостта на собствения капитал ни разкрива балансовата печалба на 100 лв. собствен капитал.

РТск = (Пн/ СК)*100

=  ( 15 000/77 000) *100= 19,48 лв.

Моля, изпращайте условията на задачите и казусите на посочения email.

За контакти: 

Тел: +359 886 031 39

Email: kursovi.t@gmail.com

kursovi.ucoz.com/

 

 

категория: курсови работи | Брой прегледи: 198 | Добавена от: defaultNick | Tags: казуси, финси, КАЗУС, активи, дипломна работа, счетоводен, Капитал, финанси, възвръщаемост, рентабилност, реферат, курсова работа | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
ComForm">
avatar