Курсови и дипломни работи

Финанси

Разработките са подходящи за студенти, изучаващи финансови пазари и инструменти,банково дело, корпоративни финанси, публични и международни финанси, застраховане и други. Разработват се курсови работи и дипломни работи на руски език.

Статистика

Повече...
Управление

Предлаганите курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с основи на мениджмънта, управлението на фирмите, човешките ресурси, управлението на персонала, корпоративен мениджмънт, психология на управлението, стратегическо управление, публичната администрация и др.
Повече...

Микроикономика и макроикономика

Предлагат се различни курсови работи по микроикномика и макроикономика, както и решаване на тестове и задачи, явяване на онлайн изпити.
Повече...

Логистика

Предлаганите курсови работи по логистика могат да се преработят за друга фирма и да се промени обемът на разработката според изискванията на клиента. Курсовите работи са подходящи за всички студенти, които изучават  дисциплини  свързани с логистика, транспорт, складиране, дистрибуция, логистичен мениджмънт. 

Повече...

Търговия

Курсовите работи са предназначени за студенти от специалности Икономика на търговията, Търговски бизнес и Търговско и финансово посредничество, Електронна търговия, международна търговия, изучаващи дисциплини свързани с търговията. Предлагат се курсови работи и по анализ и планиране на търговската дейност.

Повече...

Предлаганите разработки по туризъм са подходящи за студенти от университети, колежи по туризъм и за всички изучаващи дисциплини, които са свързани с туризма и мениджмънта в туризма, хотелиерство, туристически пазари, география на туризма. Курсовите работи могат да се преработят за други фирми.

Повече... 

Маркетинг

Предлаганите курсови работи са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с маркетинга, дистрибуцията, рекламата, конкуренцията, потребителско поведение, маркетингови изследвания, цените, бизнес средата и ценообразуването и други.

Повече...

Предлага се решаване на задачи и изготвяне на курсови работи, както и уроци по Висша математика за студенти от икономически специалности. Решаване на задачи по бизнес статистика.

Повече...

Счетоводство

Предлаганите курсови работи по счетоводство са свързани със счетоводство на предприятието, въведение в счетоводството, управленско счетоводство, финансово-счетоводен анализ, финансово счетоводство и др.

Повече...

Предлаганите курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с икономиката на индустрията, индустриален мениджмънт, планиране и анализ на индустриалното предприятие и др.

Повече...

Публична администрация
Предлаганите курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи дисциплини свързани с икономиката на публичната администрация, държавна и местна администрация, социални услуги.

Повече...

Право 
Курсови работи в този раздел са подходящи за студенти изучаващи гражданскоправни науки-гражданско право, финансово право, наказателно и облигационно право, семейно и наследствено право, търговско право, вещно право.

Повече...

Строителство 

В този раздел студентите могат да намерят проекти и курсови работи в сферата на строителството

Повече...

Други курсови работи и проекти 

Представени са различни курсови работи и реферати, есета, които не са включени в другите раздели.

Повече...

 

За контакти: 

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com
          

 

 

Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар