Home » курсови работи » Финанси [ Добави нова курсова работа ]

Реферат на тема Банков маркетинг.
19.11.2010, 19:09

1.Същност и черти на банковия маркетинг

Теорията на маркетинга използва понятия, разработени от икономикса. Това са реализация, сделка, размяна, благо-продукт-стока-предлагане, нужди - потребности -желания - търсене, разходи-себестойност-стойност цена.

В най-общ план маркетинга може да се определи, като концепция за управление, съгласно която всички решения в бизнеса се основават на пазарни оценки постановени, чрез проучване на пазара. Посредством маркетинговата активност се въздейства върху пазара, като целта е да се задоволят нуждите на купувачите и да се извлече максимална печалба.

В специализираната литература няма единно определение на маркетинга. Многообразните определения за разкриване на същността на маркетинга се свързват с многобройните задачи,които той решава в различните сфери на дейност.В зависимост от задачите за решаване,маркетинга се определя като вид предприемаческа дейност,свързана с движението на стоки и услуги от производителя към потребителя;като философия се производството;като система за управление на реализацията; като философия на бизнеса;като съвкупност от знания за вземане на стратегически решения и т.н.

    Американската асоциация по маркетинг АМА(American Marketing Association) през 1985г приема определението, че маркетингът е процес на планиране и осъществяване на идеи,ценообразуване,придвижване и реализация на стоки и услуги,чрез размяна,която задоволява потребностите на отделните лица и организации.

    Концепцията за маркетинга получава признание в развитите страни през 50-те години на XX век. В банковата система принципите на маркетинга и включването му банковите стратегически прогнози става през 80-те години на XX век. До 60-те години на XX век банките почти не се занимават с рекламна дейност. През 70-те години на XX век банките по-сериозно включват рекламната на дейности,които извършват.Едва през 80-те години на XX век,след като банките вече  добре познават промишления маркетинг,започват по активно да го прилагат в стратегическото си планиране. От средата на 80-те години на XX век в САЩ банковият маркетинг се оформя като цялостна система за управление на търговските банки. На съвременния етап в световната банкова система се наблюдава все по-голямо внимание към проблемите на маркетинга.

Category: Финанси | Added by: kursovi
Views: 445 | Downloads: 2 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar