Начало » 2014 » Май » 24 » За мотивацията в управлението на корпорациите - курсова работа
11:10
За мотивацията в управлението на корпорациите - курсова работа

За  мотивацията в управлението на корпорациите

В управлението чрез мотивация водещ е подходът за персо­нифициране на въздействията върху служителите. Същевре­менно не бива да се омаловажават различните страни на т.нар. корпоративно (фирмено) измерение на мотивацията, част от които, макар и синтезирано, са представени в курсовата работа.

В тази курсова работа се разглеждат въпроси, които на пръв поглед имат по-общо звучене и са от по-общ характер. Водещата ни теза е, че управлението на човешките ресурси обхваща отноше­ния, взаимоотношения и въздействия върху служителите във фирмата и нещо повече, използва научните достижения, за да оптимизира посочените три страни в стремежа за осигуряване на високопроизводителен труд.

В оползотворяването на възможностите за оптимизиране на отношенията между служителите във фирмата обективно се съдържа мотивационен заряд.

Независимо че вниманието тук основно е насочено към отношенията "мениджмънт - служители" на фирмата, първо­начално са представени някои важни аспекти на отношенията "собственици - мениджмънт" във фирмата. 

Например мениджърът по човешките ресурси на голяма фирма не познава достатъчно добре работата на определени специалисти от дирекцията или отдела. Просто той никога не е вършил точно тази или такава работа, макар че знае други много по-важни неща в обхвата на направлението. Непознаването води до конфликт със специалистите, защото той подценява работата им и респективно приноса им. Вината за конфликта обаче е и на двете страни:

— специалистите не са съумели да го информират достатъч­но за съдържанието и значимостта на това, което те вършат;

- мениджърът не е намерил време да сподели със специа­листите своите виждания в областта, за която отговаря, както и да ги "чуе и види" като част от екипа, който работи в подкрепа на мениджмънта за успешно управление на персонала на фирмата.

Дефинирането на бизнес целите на фирмите, в т.ч. и за нарастваща тяхна конкурентоспособност, осигуряваща проспе­ритета им, ще произтича от интересите на собствениците на акционерния капитал и това е естествено. Нарастващата роля на служителите на познанието в постигане на бизнес целите на фирмите ще наложи обогатяване на подходите за работа с тях.

Разгледаните в курсовата работа мотивационни теории дават множество ориентири за повишаване на мотивацията към производителен труд във фирмите и това в необходимата степен се разглежда в книгата. Много е възможно обаче част от идеите и препоръките в тези теории да нямат същата мотивираща сила върху човешките ресурси "на утрешния ден", каквато са имали досега. Вероятно  ще се наложи използване на нови лостове и инструменти за осигуряване на принадлежността и лоялността на служителите към фирмата. Наличието на доказателства, че просперитетът на фирмата идва преди всичко от "ума, дейността, продуктив­ността на качествената част от нейния персонал", извежда две принципни възможности пред собственика на фирмата:

-  все по-нарастващи грижи, заплащане, възможности за растеж, "комфорт" на и към тази част от служителите на фир­мата;

-   политика на постепенно приобщаване на тази част от служителите към собствеността (акционерния капитал), основа­ на на механизми, чрез които част от доказаните приноси успеш­но се трансформират в притежание на акции на фирмата.

Цена на курсовата работа 40 лв.

Брой прегледи: 1012 | Добавена от: kisok | Tags: мотивация, курсова работа, дипломна работа, реферат, човешки ресурси | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
ComForm">
avatar