Home » 2018 » Април » 13

Маркетингова политика на Societe Generale Експресбанк В съдържанието и целите на маркетинговата дейност на банките през последните години настъпват съществени промени, породени от рязкото засилване на конкуренцията на финансовите пазари и промяната в отношенията “институция-клиенти”. Маркетинговата стратегияпредполага ориентация не към продуктите, а към потребностите на клиентите. Поради това банковият маркетинг предполага задълбочено проучване и опознаване на пазара, на променящите се желания, вкусове и предпочитания на потребителите на финансовите услуги. Societe Generale Expressbank има над 130 офиса и 1300 служители в страната. Банката предлага широка гама финансови услуги и продукти, сред които частно, бизнес и корпоративно банкиране. След битката при цените банките все повече залагат на комплексното и ... Читать дальше »

Прегледи: 1892 | Добавил: курсов проект | Дата: 13.04.2018

le="text-align: justify">Проста линейна регресия

Единичната (проста) линейна регресия в статистиката се използва за моделиране на връзката между две корелационно обвързани променливи Уi и Хi , значенията на които са представени на интервалната или на относителната скала. Общият вид на единичния регресионен модел се представя с урaвнението на някакъв тип права в равнината: където: Уi - изходни (емпирични) данни на зависимата променлива; Хi- изходни (емпирични) данни на независимата променлива; a и b - параметри на единичния праволинеен регресионен модел в генералната съвкупност; е: - остатъчен компонент със случаен характер. Единичният праволинеен регресионен модел в статистиката характеризира едностранно стохастичната зависимост между средните (изгладени) стойности на резултативната променлива У за всяка стойност на факторната (независимата) променлива. Ето защо той ... Читать дальше »

Прегледи: 1245 | Добавил: курсови работи | Дата: 13.04.2018