За нас » 2018 » Октомври » 13

Казус по счетоводство

В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване.

Решение на казус по счетоводство:

1.1) Д-т с-ка Разходи за придобиване на ДА -38000

Д-т с-ка Начислен ДДС при покупки -7600

   К-т с-ка Доставчици - 45600

1.2) ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 638 | Дата: 13.10.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

Психологическото консултиране е сложен процес на общуване и междуличностно влияние, при който консултант и клиент си взаимодействат по различни начини в зависимост от поставените цели, личностните им особености, условията и прилаганата методика. Изборът на същата зависи от редица фактори като характера на ситуацията, нуждата на клиента, възможностите на консултанта, но най-вече от неговите концептуални виждания за личността. Следва да се отбележи, че съществуват множество определения, акцентиращи върху концептуално-теоретическата, процесуално-методическата или идеологоцелевата страни на консултирането, представяйки го като процес, дейност или отношение.

Ето някои от тях: „Консултирането е използване на координирани медико-психологически и психиатрични техники, за да се помогне на хората да се настроят по-добре към своята социална среда." „Нач ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 526 | Дата: 13.10.2018 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)